Harremanetarako

irailetik ekainera: 08:00etatik 15:30etara

Uztailak 21a arte:

9:00etatik 13:00etara

Tel-Fax: 948 630 172

Tel mug (WhatsApp): 608 677 446 

e-posta: bera@ikastola.eus

Harremanetarako

irailetik ekainera: 08:00etatik 15:30etara

Uztailak 21a arte:

9:00etatik 13:00etara

Tel-Fax: 948 630 172

Tel mug (WhatsApp): 608 677 446 

e-posta: bera@ikastola.eus

PRIBATUTASUN POLITIKA

 

1. ERABILTZAILEARENTZAKO INFORMAZIOA

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?

Ikastola Labiaga Sociedad Cooperativa enpresa da ERABILTZAILEAREN datu pertsonalen tratamenduaren ARDURADUNA eta jakinarazten dizu datu horiek apirilaren 27ko 2017/670 Erregelamenduan (EB) (GDPR) eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (LOPDGDD) ezarritakoari jarraikiz tratatuko direla.

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Erabiltzailearekin harreman komertzial bat mantentzeko. Hauek dira tratamendua egiteko aurreikusitako operazioak:

 • Merkataritza-komunikazioak egitea ahalbidetzen duen mezu elektroniko, fax, SMS, MMS, sare sozialen edo bestelako bide elektroniko edo fisiko baten bidez, oraingoa edo etorkizunekoa, merkataritza-komunikazioak bidaltzea. Komunikazio hauek ARDURADUNAK egingo ditu eta bere produktu eta zerbitzuekin erlazionatuta egongo dira edo bere kolaboratzaile edo hornitzaileenekin, promozio-akordioren bat hitzartu badu. Kasu horretan, hirugarrenek ez dute inoiz datu pertsonalen irispidea izango.

 • Merkatu-azterketak eta analisi estatistikoak egitea.

 • Enkarguak eta eskaerak izapidetzea, eskaerak edo ERABILTZAILEAK ARDURADUNAREN webgunean eskuragarri dauden edozein harremanetarako bideren bitartez edozein eskabide erantzutea.

 • Gure jardueran dauden berritasun, eskaintza eta sustapenei buruzko sareko informazio-aldizkaria bidaltzea.

Zergatik trata ditzakegu zure datu pertsonalak?

GDPRaren 6. artikuluak tratamendua honela legitimizatzen duelako:

 • ERABILTZAILEAREN baimenarekin: jakinarazpen komertzialak eta informazio-aldizkaria bidaltzea.

 • ARDURADUNAREN interes legitimoagatik: merkatu-azterketak, analisi estatistikoak, etab. egitea eta enkarguak, eskaerak, etab. izapidetzea ERABILTZAILEAK eskatuta.

 Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datu pertsonalak?

Tratamenduaren helburua mantentzeko denboran zehar edo bere zaintzari buruzko irizpena ematen duten legezko beharrak dauden bitartean bakarrik gordeko dira, eta dagoeneko horretarako

beharrezkoak ez direnean, datuen anonimizazioa edo erabateko suntsiketa bermatzeko egokiak diren segurtasun-neurriekin ezereztuko dira.

Nori jakinarazten dizkiogu zure datu pertsonalak?

Ez da hirugarrenen datu pertsonalen jakinarazpenik aurreikusten, tratamenduaren garapena eta egikaritzerako beharrezkoa balitz salbu, jakinarazpenekin erlazionatutako gure zerbitzu-hornitzaileei. Horiekin ARDURADUNAK indarrean dagoen pribatutasun-araudiak eskatzen dituen konfidentzialtasun-akordioak eta tratamendu-eragilearen akordioak sinatu ditu.

Zeintzuk dira zure eskubideak?

ERABILTZAILEAK dituen eskubideak honako hauek dira:

 • Bere baimena edozein unetan kentzeko eskubidea.

 • Irispide-eskubidea, zuzentzeko eta ezerezteko eskubideak eta tratamendua mugatzeko eta aurka egiteko eskubidea.

 • Kontrol-agintaritzari (www.aepd.es) erreklamazio bat aurkezteko eskubidea, baldin eta tratamendua indarrean dagoen araudiarekin bat ez datorrela uste baduzu.

Zure eskubideak egikaritzeko harremanetarako datuak:

Ikastola Labiaga Sociedad Cooperativa. C/ Alzate, 12 - 31780 Bera (Nafarroa). Helbide elektronikoa: bera@ikastola.eus

Datuak babesteko ordezkariaren harremanetarako datuak: C/ Alzate, 12 - Bera - ikastola@ticna.es

 

2. ERABILTZAILEAK EMANDAKO INFORMAZIOAREN NAHITAEZKO EDO HAUTAZKO IZAERA

ERABILTZAILEEK, behar diren laukien markatzearen eta eremuetan datuak sartzearen bidez (kontaktu-inprimakian izartxo batekin [*] markatuta edo deskargatzeko inprimakietan agertzen direnak), beren datuak emaleak egindako eskaera betetzeko erabili behar dituela berariaz, modu aske eta zalantzarik gabeko modu batean onartzen du. Bestelako eremuetan datuak ipintzea borondatezkoa da. ERABILTZAILEA ARDURADUNARI emandako datu pertsonalak egiazkoak direla bermatzen du eta haien aldaketen berri ematearen arduraduna da.

ARDURADUNAK jakinarazten du webgunearen bidez eskatutako datu guztiak derrigorrezkoak direla; izan ere, beharrezkoak dira ERABILTZAILEARI zerbitzu optimo bat eskaintzeko. Datu guztiak ez badira ematen, ezin da bermatu emandako informazioa eta zerbitzuak zure beharren araberakoak izatea.

 

3. SEGURTASUN-NEURRIAK

Datu pertsonalen babeserako indarrean dagoen araudian ezarritakoari jarraikiz, ARDURADUNA bere erantzukizuneko datu pertsonalen tratamendurako GDPR eta LOPDGDDaren xedapen guztiak betetzen ari dela, eta baita GDPRaren 5. artikuluan deskribatutako printzipioak ere. Printzipio horien arabera datu horien tratamendua legezkoa, fidela eta gardena izango da interesdunari dagokionez, eta egokiak, beharrezkoak eta tratatuta izango direnentzako helburuei dagokienez beharrezkoa denari mugatuak izango direla.

ARDURADUNAK GDPR eta LOPDGDDa zehazten dituzten segurtasun-neurriak aplikatzeko politika tekniko eta antolakuntza-politika egokiak ezarri dituela bermatzen du ERABILTZAILEEN eskubideak eta askatasunak babesteko helburuarekin eta hauei informazio egokia jakinarazi die hauek egikaritzeko.

Pribatutasun-bermeei buruzko informazio gehiago lortzeko, ARDURADUNAREKIN jar zaitezke harremanetan Ikastola Labiaga Sociedad Cooperativa helbidean. C/ Alzate, 12 - 31780 Bera (Nafarroa). Helbide elektronikoa: bera@ikastola.eus

Datuak babesteko ordezkariaren harremanetarako datuak: C/ Alzate, 12 - Bera - ikastola@ticna.es

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. INFORMACIÓN AL USUARIO

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?

Ikastola Labiaga Sociedad Cooperativa es el RESPONSABLE del tratamiento de los datos personales del USUARIO y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD).

¿Para qué tratamos tus datos personales?

Para mantener una relación comercial con el usuario. Las operaciones previstas para realizar el tratamiento son:

 • Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, redes sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones comerciales. Estas comunicaciones serán realizadas por el RESPONSABLE y estarán relacionadas con sus productos y servicios, o de sus colaboradores o proveedores, con los que este haya alcanzado algún acuerdo de promoción. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales.

 • Realizar estudios de mercado y análisis estadísticos.

 • Tramitar encargos, solicitudes, dar respuesta a las consultas o cualquier tipo de petición que sea realizada por el USUARIO a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición en la página web del RESPONSABLE.

 • Remitir el boletín informativo online, sobre novedades, ofertas y promociones en nuestra actividad.

¿Por qué motivo podemos tratar tus datos personales?

Porque el tratamiento está legitimado por el artículo 6 del GDPR de la siguiente forma:

 • Con el consentimiento del USUARIO: remisión de comunicaciones comerciales y del boletín informativo.

 • Por interés legítimo del RESPONSABLE: realizar estudios de mercado, análisis estadísticos, etc. y tramitar encargos, solicitudes, etc. a petición del USUARIO.

 ¿Durante cuánto tiempo guardaremos tus datos personales?

Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

¿A quién facilitamos tus datos personales?

No está prevista ninguna comunicación de datos personales a terceros salvo, si fuese necesario para el desarrollo y ejecución de las finalidades del tratamiento, a nuestros proveedores de servicios relacionados con comunicaciones, con los cuales el RESPONSABLE tiene suscritos los contratos de confidencialidad y de encargado de tratamiento exigidos por la normativa vigente de privacidad.

¿Cuáles son tus derechos?

Los derechos que asisten al USUARIO son:

 • Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.

 • Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento.

 • Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

Ikastola Labiaga Sociedad Cooperativa. C/ Alzate, 12 - 31780 Bera (Nafarroa). E-mail: bera@ikastola.eus

Datos de contacto del delegado de protección de datos: C/ Alzate, 12 - Bera - ikastola@ticna.es

 

2. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL USUARIO

Los USUARIOS, mediante la marcación de las casillas correspondientes y la entrada de datos en los campos, marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. El USUARIO garantiza que los datos personales facilitados al RESPONSABLE son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.

El RESPONSABLE informa de que todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al USUARIO. En caso de que no se faciliten todos los datos, no se garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.

 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas GDPR y LOPDGDD para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el GDPR y la LOPDGDD con el fin de proteger los derechos y libertades de los USUARIOS y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.

 

Para más información sobre las garantías de privacidad, puedes dirigirte al RESPONSABLE a través de Ikastola Labiaga Sociedad Cooperativa. C/ Alzate, 12 - 31780 Bera (Nafarroa). E-mail: bera@ikastola.eus

Datos de contacto del delegado de protección de datos: C/ Alzate, 12 - Bera - ikastola@ticna.es